در صورتی که تمایل به پرداخت مبلغ سفارش به وسیله درگاه پرداخت را ندارید میتوانید با تکمیل فرم زیر پرداخت خود را انجام دهید

صاحب حساب : محمد بهشتی (اقتصاد نوین)

شماره شبا :IR- 440550250180006762001001

شماره کارت:8643-9956-1211-6274